Inici - Recursos - Treball a l'aula - Tasques encadenades amb la unitat didàctica: l'Edat Mitjana

Tasques encadenades amb la unitat didàctica: l'Edat Mitjana

Tasques encadenades amb la unitat didàctica: l'Edat Mitjana

Es presenten diverses produccions per part dels alumnes de materials multimedials (infografies, vídeos documentals) resultants d'una seqüència d'activitats per treballar la llengua a través d'unitats pertanyents a l'àrea de coneixement del medi social.
Curs Educació Primària;Cicle Superior;Cicle Superior Sisè
Unitat del llenguatge Text;Format;Text Expositiu;Text Informatiu;Organitzadors gràfics
Activitat amb el llenguatge Comprensió de textos; Producció de textos; Edició de textos;Etiquetatge de textos;Anàlisi i comentari del text

Aquest article es troba en fase de construcció i anirà patint diverses modificacions. Preguem disculpeu les molèsties.

Produccions dels alumnes de 6è de primària de l'Escola Lavínia:

A) Aplicació per visualitzar els vídeos documentals, les infografies i els textos:

alt

Fes clic sobre la imatge i descarrega't l'aplicació per poder visualitzar els treballs finals de l'alumnat de 6è de primària.

alt

B) Recull d'il·lustracions sobre l'Edat Mitjana

Produccions dels alumnes de 5è de primària de l'Escola Lavínia:

A) Textos sobre l'Edat Mitjana:

 
alt

B) Infografies sobre l'Edat Mitjana

alt

Fes clic sobre la imatge i descarrega't l'aplicació per poder visualitzar les infografies de l'alumnat de 5è de primària.

alt

C) Personatges de l'Edat Mitjana

 

D)Vídeos documentals sobre l'Edat Mitjana

Els castells i els hospitals medievals Les villes i els monestirs medievals Les ciutats medievals

Els tres vídeos realitzats pels alumnes de 5è de primària tracten sobre:

- Els castells i els hospitals medievals

- Les vil·les i els monestirs medievals

- Les ciutats medievals

Llibres i webs emprats per a les sessions de 6è de primària

alt

Cirici, A. (1984). Barcelona Pam a Pam. Barcelona: Editorial Teide

alt

Suárez, S. (2010). 1001 curiositats de Barcelona. Barcelona: L'Arca


alt

http://webs.ono.com/laribera/

Llibres emprats per a les sessions de 5è de primària

alt

Casajuana, R. (2009). Medi5 medi natural, social i cultural. Barcelona: Vicens Vives

alt

Beaumont, É. & Sagnier, C. (2002). L’edat mitjana. Paris: Panini

Introducció

En aquesta secció es presenten i detallen alguns segments d'una seqüència didàctica en la qual alumnes de 5è i 6è de primària (Escola Lavínia de Barcelona) van elaborar materials didàctics multimèdia. Es tracta específicament d'una seqüència d'ensenyament i aprenentatge dintre d'una unitat didàctica d'integració de competències entre “Coneixement del Mitjà i Llengua”. La seqüència inclou activitats com: la preparació d'un text expositiu, realització d'infografies i l'elaboració d'un vídeo documental.

Seqüència d'activitats:

1. Exposició de coneixements previs. La seqüència didàctica s’inicia amb la realització d’una exploració dels coneixements previs dels alumnes sobre aspectes de la història (pre-història i història) a través d'una línia del temps. L'objectiu central d'aquesta activitat va ser identificar les informacions amb les quals contaven els alumnes sobre el tema a tractar (l'edat mitjana).

alt

i) Activitat realitzada per a l'exploració de coneixements previs

alt

ii) Realització de l'activitat per part dels alumnes

2. Categorització del vocabulari. Aprofitant aquest primer acostament al tema, es proposa elaborar una pluja d'idees de paraules claus del contingut per a posteriorment classificar-los (classificació de termes claus del tema) segons els criteris debatuts a classe entre alumnes i professor (Objectes, personatges, espais, problemes i conflictes, activitats, temps). Una vegada classificades les paraules, es busca representar-les de manera gràfica i visual.

alt

iii) Les categories van ser donades pel professor segons l'estructura del text

3. Presentació de l'estructura d'una definició convencional. Amb la classificació de les paraules claus es van generar nombrosos sintagmes verbals; no obstant això, aquests sintagmes no constituïen veritables definicions, per tant es presenta l'estructura que té un text de definició convencional (un X és un Y).

alt

Amb la presentació del vocabulari es van generar preguntes sobre el significat de les paraules, oportunitat que es va aprofitar per presentar la forma convencional de la definició. Si bé moltes vegades es donen explicacions del tipus "per exemple", "serveix per a", etc., convé que els alumnes de cinquè i sisè siguin capaços d'establir relacions semàntiques entre les paraules per tal de donar no només el significat referencial sinó també relacions semàntiques de sinonímia, antonímia i hiperonímia.

4. Forma de presentació del text en Cola et Commata. Per al desenvolupament d'aquesta activitat va ser necessari preparar els textos font. La preparació va consistir en realitzar una manipulació del format en quant a la seva disposició gràfica, realitzant una homologació entre el format gràfic i la sintaxi. És a dir, fent coincidir la línia amb l'estructura sintàctica per a facilitar la lectura en veu alta, la comprensió i la captació de la informació (Blance-Benveniste, 2008). Activitat feta pel professor.

5. Etiquetatge dels textos en Cola et Commata. Aquesta activitat es va desenvolupar sobre els textos expositius en format Cola et Commata previament manipulats. Es tractava d'etiquetar el text en relació a la seva estructura senyalitzant, així, les seves parts.

alt

iv) Activitat d'etiquetatge del text a la pissarra digital

La seqüència d'activitats associades als textos amb aquest nou format va ser la següent:

o Visualització col·lectiva dels textos a través de la seva projecció en la pissarra digital.

o Lectura en veu alta del text per part del professor i dels alumnes.

o Discussió i etiquetatge de cadascun dels paràgrafs del text. En aquesta activitat es busca senyalitzar les parts del text que porten informació en relació amb el sistema de la llengua, és a dir, sintagmes nominals, sintagmes verbals, noms, verbs, connectors, etc. Totes aquestes senyalitzacions es van subratllar per a diferenciar-les del contingut temàtic del text.

Per a l'elaboració dels vídeos documentals finals, es va fer necessària la selecció dels grups de treball, llocs a visitar i textos fonts. Activitat feta pel professor.

alt

v) El professor dona les indicacions per tald'etiquetar correctament el paràgraf

alt

vi) L'alumne identifica en l'estructura del text l'etiqueta corresponent

Les activitats desenvolupades en l'elaboració dels materials multimedials van ser les següents:

*En el cas de la seqüència didàctica efectuada en el curs de sisè de primària, les activitats es van orientar en treballar Barcelona com a exemple de ciutat medieval i amb l'objectiu d'elaborar videos documentals.

a. Lectura i relectura d'un text font proporcionat pel professor, que explica els fets més significatius que es van succeir durant l'època medieval en el Barri del Born de Barcelona.

b. Producció per part dels alumnes d'un text o guió on es ressalten: personatges, carrers importants, activitats, gremis, església… etc sobre el Barri del Born en l'època medieval. Per a aquesta activitat es fa èmfasi constantment en el fet que la informació no haurà de ser una còpia textual dels textos fonts proporcionats.

alt

alt

vii) Els alumnes preparen el text-guió

c. Mostra de diversos formats de presentació audiovisual. Amb la intenció que els i les alumnes es fixin en les diferents formes d'organitzar la informació de manera audiovisual: grandàries de lletres, imatges, sons, infografies, etc., se'ls presenta diversos models de vídeos documentals.

alt

viii) El professor expica que elaboraran un vídeo documental simulant que són guies turístics

d. Revisió, correcció i reescriptura del text produït. Aquesta activitat es realitza sobre l'esborrany del guió escrit pels i les alumnes.

e. Inici del treball en els ordinadors. Una vegada culminada l'elaboració dels guions per al documental, es transcriuen en el processador de textos Word.

f. Elaboració d'infografies. En aquesta sessió s'explica el significat d'una infografia: què vol dir fer una representació més visual dels propis textos, i mostrar-ho com a un mitjà per a transmetre informació de manera gràfica. Així mateix, es presenten exemples i es proposa fer una recerca d'imatges per Internet, les quals han de guardar coherència amb els paràgrafs escrits per ells, per poder preparar la seva pròpia infografia.

alt

alt

ix) Els alumnes elaboren les infografies basades en els textos-guions produits

g. Sortida al Barri del Born. El propòsit d'aquesta sortida va ser realitzar les filmacions de les explicacions de cada grup de treball en els espais a documentar, així com també recollir el material audiovisual (fotos i vídeos) per a complementar i donar suport gràfic el documental.

h. Muntatge final del vídeo documental. Per al muntatge del vídeo s’utilitza un programa d’edició de vídeo amb més d’una línia de temps per a poder superposar imatges, vídeos i so. Per això es va escollir el programa Pinnacle Studio 14 que a més a més i de manera fàcil els permet donar un format més personalitzat amb títols, sons, efectes, crèdits finals, etc. El muntatge parteix de la gravació de l'explicació que ells van fer a la sortida (punt 11) com a fil conductor del documental. Es tracta de que acompanyin l’explicació amb imatges i vídeos recollits també durant la sortida així com també de la cerca per Internet (punt 10), de manera coherent amb la informació que s'està mostrant i explicant. Finalment personalitzen el documental amb títols explicatius, melodies, crèdits finals, efectes, etc.

alt

x) Els alumnes de sisè de primària produeixen els vídeos documentals

*En el cas de la seqüència didàctica efectuada en el curs de 5è de primària es va arribar fins al treball infogràfic. Tot i així, tres grups de treball varen mostrar iniciativa per realitzar els vídeos documentals (que són els que mostrem a la secció de "produccions infantils" de 5è). No obstant, tot el grup classe va voler tancar la seqüència didàctica amb les respectives exposicions orals de les seves infografies.

alt

xi) Els alumnes de cinquè de primària exposen davant el grup classe les infografies que han produit

El treball a l'aula

Aquesta secció es troba en construcció.

Novetats:

Hi ha moltes formes d’escriure una llengua, però l’ortografia representa l’única forma normativa.El diccionari és el llibre que resumeix les convencions d’aquesta norma de referència i l’alfabet és el material de base.
[...]
En l’àmbit educatiu, hi ha moltes “idees rebudes” en relació amb l’ortografia que s’accepten sense qüestionar perquè no es reflexiona sobre el sentit del terme "error", sobre les competències de l'alumnat, sobre el procés d'aprenentatge ni sobre les situacions de producció quan es tracta d'ortografia.
[...]
Tant si es tracta de tasques de reescriptura de textos coneguts com de la invenció de històries, els nens han de resoldre el problema de la superposició de situacions enunciatives: qui diu què, a qui, i com ho diu.
[...]