Inici - Recursos - Pràctiques - Reduplicació en jocs de llenguatge (I)

Reduplicació en jocs de llenguatge (I)

Reduplicació en jocs de llenguatge (I)

Els paral•lelismes sonors, lèxics o gramaticals aïllen les unitats i mostren l'estructura repetida operant amb diferents components i amb un augment de la complexitat.
Curs Educació Infantil
Unitat del llenguatge Jocs de llenguatge;Paraula
Activitat amb el llenguatge Jocs de llenguatge

En aquest apartat es presenten jocs sonors de dos tipus:

- Els que s’associen als sorolls d’objectes, animals i persones.

- Els que fan una reduplicació de les síl•labes dins d’una paraula.

Els primers intenten reproduir de forma icònica els sorolls, com per exemple les onomatopeies. Aquestes expressions poden donar lloc a paraules reals, com ara zig-zag, cu-cut, etc., o a onomatopeies que estan al límit entre paraules o pseudo-paraules.

El segon tipus està representat per paraules reals que tenen la particularitat de repetir la mateixa síl•laba, com ara /coco/, /mama/, /pipi/, etc. Ambdós jocs contenen paraules que són molt sonores i atrauen l’atenció dels nens i nenes sobre aquesta sonoritat.


Procediments

Els procediments per a crear o imitar jocs sonors que proposem són els següents:

1. Iconicitat i repetició.

2. Rima, al·literació i assonància.

3. Separació, reorganització i segmentació de components de les paraules.

a) Jocs sonors d'iconicitat i repetició

La iconicitat sonora està present a les expressions parcialment arbitràries, que estan motivades per alguna relació amb la cosa a la qual fan referència. L'exemple més conegut són les onomatopeies, com a manifestació de cert simbolisme sonor, però també les interjeccions i les cançons que acompanyen l'acció que realitzen els nens (saltar, córrer, gronxar-se, etc.).

 

La repetició (total o parcial) té un paper important en tots els nivells de llenguatge: hi ha repetició de fonemes, de síl·labes, d'estructures gramaticals i de lèxic. El focus sobre la repetició, en general, es mou a través dels nivells de llenguatge a mesura que el nen va creixent: des del ritme fins al so, a la gramàtica i al significat.

 

Fitxes per a treballar les onomatopeies

Exemple de joc amb onomatopeies:


 

L'objectiu de la iconicitat i la repetició és atreure l’atenció del nen sobre el llenguatge. De fet, l’atenció sobre el ritme i els sorolls comença molt aviat, mentre que l’atenció a les endevinalles, a l'ambigüitat, a l'acudit i a l’ambigüitat del significat no apareix fins als vuit anys. Entre ambdues edats (4 i 5 anys) es pot estimular l'atracció envers les històries amb marcada repetició d'estructures gramaticals i amb mínimes substitucions lexicals. Tals seqüències impliquen tant repetició com ritme, per exemple, repetició d'esdeveniments de ficció. Creen ritme perquè els elements repetits mantenen el mateix patró d'entonació, i creen la repetició d'esdeveniments perquè comparteixen tant el significat com l’estructura. Per la seva banda, els nens gaudeixen amb aquestes estructures repetides i predictibles.


b) Onomatopeies

Quan les onomatopeies repeteixen i redupliquen les síl·labes, i un cop s’han lexicalitzat, es poden arribar a convertir veritables paraules com xup-xup, tic-tic o toc-toc, etc. Aquestes ja formen part dels discurs, en canvi, d’altres formes poden quedar-se com a no paraules, i també es tracta d’un procediment de repetició. Dins del segon grup de no paraules, es poden mencionar les següents: AAAAA, MEU, MUUUU, etc.

 

c) Paraules Bessones

Aquesta activitat de joc de paraules es pot organitzar de forma oral per Educació Infantil amb nens de 4 i 5 anys o a l’inici dels 6 anys. Atès que es tracta d’un procediment de repetició de síl·labes d’una paraula, el joc consisteix en trobar aquestes paraules per adonar-se que tenen la repetició sil·làbica. Hem denominat “bessones” aquest tipus de paraules a causa de la reduplicació de les síl·labes. A l’hora de posar-ho en pràctica, el joc de trobar paraules d’aquest tipus es pot fer de forma oral des del començament de Pàrvuls de 4 anys, i de forma escrita amb els nens i nenes de 5 i 6 anys. Quant a l’escriptura, és útil pels infants de nivell sil·làbic-alfabètic, però pot presentar algun conflicte amb el criteri de varietat (Ferreiro i Teberosky, 1979); per tant, s’ha tenir en compte aquest aspecte. En la taula 1 (fotografia de la pissarra de P5) presentem una llista d’exemples de paraules bessones i de noms propis.

 

Pissarra de P5: Paraules Bessones


Objectius (Per a...)

Els objectius de la repetició respecte del llenguatge estan relacionats amb la creació de paral·lelismes: els paral·lelismes sonors, lèxics o gramaticals aïllen les unitats i mostren l'estructura repetida operant amb diferents components i amb un augment de la complexitat. A més, la repetició augmenta la receptivitat del llenguatge perquè atreu l'atenció sobre les paraules individuals. D'altra banda, també il·lustra les ocurrències en col·locacions comunes i proveeix oportunitats a una reexposició. Per tant, els objectius són ajudar els nens perquè estiguin atents al llenguatge i puguin arribar a adonar-se de l’estructura sil·làbica repetida o dels sons repetits, i siguin capaços de fer produccions imitant els models presentats.

 

Consignes

En el cas de les onomatopeies, jugueu amb els objectes, animals o persones i els seus respectius sorolls. Tingueu en compte que les formes més convencionals surten als còmics. En el cas de les “paraules bessones”, es tracta de descobrir la repetició i de produir noves paraules bessones. És freqüent que els nens inventin paraules amb repeticions, llavors és útil prendre consciència de si volen dir alguna cosa o són inventades.

La consigna és directa:

“A veure si podeu pensar paraules com aquestes, que siguin bessones o repetides”

Els nens arriben fàcilment a les onomatopeies i saben les convencions pels diferents sorolls, però aquí no només cal reconèixer el soroll, sinó també l’objecte, persona o animal que el produeix.

 

Competències en joc

Les competències d’atenció a les propietats sonores del llenguatge, de comprensió dels patrons de repetició, es poden desenvolupar en aquests tipus d’activitats. A més, les de producció seguint el model i les relacionades amb el llenguatge escrit - en particular, a través de les pràctiques de reconeixement gràfic i de producció seguint la repetició de síl·labes en l’escrit - són útils per a prendre consciència de les relacions entre l’oral i l’escrit.

Paraules Bessones P5 - CEIP Lavínia

aParaules Bessones P5 - CEIP Lavínia
10 4 2 5 8

A classe de P5 es succeeixen tres activitats:

1. La professora presenta algunes paraules amb reduplicació o "Paruales Bessones

2. Els nens i nenes de classe en dicten més (incloent onomatopeies)

3. I escriuren una llista de paraules recuperada de la seva memòria.

7 1 9 6 3


Els jocs amb l’aspecte sonor del llenguatge - en particular l’al•literació, l’assonància i la rima - són importants en la infància per al desenvolupament del sostrat fonètic, per al desenvolupament fonològic i per a la relació amb l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.
[...]
La separació, reorganització i segmentació són els procediments més relacionats amb l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.
[...]
Els jocs de llenguatge i l’escriptura alfabètica tenen moltes coses en comú: tots dos impliquen un distanciament del llenguatge d’ús.
[...]

Novetats:

Hi ha moltes formes d’escriure una llengua, però l’ortografia representa l’única forma normativa.El diccionari és el llibre que resumeix les convencions d’aquesta norma de referència i l’alfabet és el material de base.
[...]
En l’àmbit educatiu, hi ha moltes “idees rebudes” en relació amb l’ortografia que s’accepten sense qüestionar perquè no es reflexiona sobre el sentit del terme "error", sobre les competències de l'alumnat, sobre el procés d'aprenentatge ni sobre les situacions de producció quan es tracta d'ortografia.
[...]
Tant si es tracta de tasques de reescriptura de textos coneguts com de la invenció de històries, els nens han de resoldre el problema de la superposició de situacions enunciatives: qui diu què, a qui, i com ho diu.
[...]