Inici - Recursos

Escollir producte feed

Aprenentatges en l'alfabetització primerenca: exemples dels jocs

Aprenentatges en l'alfabetització primerenca: exemples dels jocs

És decisiu per a l'aprenentatge la importància que la família i l'escola donin a la comunicació oral, a les diverses activitats amb el llenguatge, a les oportunitats per a la lectura, i a totes les diverses activitats relacionades amb llegir, escriure, parlar, escoltar.

Tasques encadenades amb el llibre Històries de Ratolins

Tasques encadenades amb el llibre Històries de Ratolins

Es presenten i analitzen segments d’una seqüència de treball desenvolupada a Segon de Primària a partir de la lectura del llibre “Històries de ratolins” de Arnold Lobel. Les activitats analitzades inclouen: lectura, relectura, recompte col•lectiu, elaboració de llistes, comentari i anàlisi d’aspectes lingüístics i discursius del text, reescriptura, entre altres.

El coneixement de l'ortografia i els aspectes implicats

El coneixement de l'ortografia i els aspectes implicats

Hi ha moltes formes d’escriure una llengua, però l’ortografia representa l’única forma normativa.El diccionari és el llibre que resumeix les convencions d’aquesta norma de referència i l’alfabet és el material de base.

Dictat a l'adult

Dictat a l'adult

El dictat a l'adult (DA) és un recurs que s'utilitza en educació infantil quan els nens no són encara capaços d'escriure per si mateixos. El dictat a l’adult pot dur al nen a prendre consciència de l'especificitat del text escrit en relació al text oral.


Tasques encadenades amb la unitat didàctica: El Sistema Digestiu

Tasques encadenades amb la unitat didàctica: El Sistema Digestiu

Es presenten diverses produccions per part de l'alumnat de materials multimodals (joc interactiu) resultants d'una seqüència d'activitats per treballar la llengua a través d'unitats pertanyents a l'àrea de Coneixement del Medi.

Reduplicació en jocs de llenguatge (I)

Reduplicació en jocs de llenguatge (I)

Els paral•lelismes sonors, lèxics o gramaticals aïllen les unitats i mostren l'estructura repetida operant amb diferents components i amb un augment de la complexitat.

Dictat de contes a l'adult

Dictat de contes a l'adult

El mestre o la mestra aprofita la capacitat infantil de reproducció de discursos i, després de l'activitat de lectura compartida de contes demana als nens la reproducció d'aquests per a escriure-la.

Comprensió i producció de símils

Comprensió i producció de símils

Es presenten i analitzen les produccions escrites fetes per nens de Segon de Primària a partir de la lectura de tres llibres relacionats pel recurs en el text a la formulació de símils en el context d’una petita història amb rima (amb estructura propera a la dels limericks).

Rima en jocs de llenguatge (II)

Rima en jocs de llenguatge (II)

Els jocs amb l’aspecte sonor del llenguatge - en particular l’al•literació, l’assonància i la rima - són importants en la infància per al desenvolupament del sostrat fonètic, per al desenvolupament fonològic i per a la relació amb l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.

Reexplicació de contes llegits

Reexplicació de contes llegits

La reexplicació o "reconte" d’un conte llegit pot propiciar tant un treball de comprensió del text, com un de preparació per a la producció de textos a l'aula.

Segmentació en jocs de llenguatge (III)

Segmentació en jocs de llenguatge (III)

La separació, reorganització i segmentació són els procediments més relacionats amb l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.

Reexplicació de contes per a gravar-los

Reexplicació de contes per a gravar-los

Es tracta d’una activitat de reproducció d'un text conegut per a enregistrar-lo.

Escriure textos sobre textos

Escriure textos sobre textos

La referència als llibres llegits, a les històries i als personatges coneguts pot donar lloc a la producció de diversos textos “metatextuals”.

Tasques encadenades amb la unitat didàctica: l'Edat Mitjana

Tasques encadenades amb la unitat didàctica: l'Edat Mitjana

Es presenten diverses produccions per part dels alumnes de materials multimedials (infografies, vídeos documentals) resultants d'una seqüència d'activitats per treballar la llengua a través d'unitats pertanyents a l'àrea de coneixement del medi social.

Lectura, anàlisi i producció de poemes a Primer

Lectura, anàlisi i producció de poemes a Primer

Es descriu una seqüència d'activitats per treballar poesia i poemes amb jocs de llenguatge a Primer de Primària.

Escriptura del nom propi amb lletres mòbils

Escriptura del nom propi amb lletres mòbils

Per tal de realitzar un treball analític amb l’escriptura (i lectura) del nom propi és convenient disposar de lletres mòbils per a facilitar la manipulació d'aquestes.


Diferents veus al text: l'escriptura de diàlegs

Diferents veus al text: l'escriptura de diàlegs

Tant si es tracta de tasques de reescriptura de textos coneguts com de la invenció de històries, els nens han de resoldre el problema de la superposició de situacions enunciatives: qui diu què, a qui, i com ho diu.

Emocions, narració i vocabulari

Emocions, narració i vocabulari

L’expressió de les emocions és un contingut de llenguatge, tant de la narració en la consideració de la dimensió psicològica de les intencions dels personatges, com del vocabulari en riquesa de l’adjectivació i de l’antonímia.

Recursos lingüístics, tipogràfics, de disposició i de senyalitza

Recursos lingüístics, tipogràfics, de disposició i de senyalitza

Títols, capçeleres, resums i la disposició visual i espacial del text milloren la comprensió i la retenció del contingut del text.

Llibres com a material per a l'ensenyament i l'aprenentatge

Llibres com a material per a l'ensenyament i l'aprenentatge

Per aprendre a llegir i a escriure, mestres i aprenents van construint maneres “d’observar” els textos, i el seu treball a l’aula consisteix en aprendre a “veure” el llenguatge escrit.

Ajudes per a escriure textos (I)

Ajudes per a escriure textos (I)

Estratègies per ajudar a la comprensió i la producció per part del nen de textos narratius.

Vocabulari, aprenentatge i ensenyament

Vocabulari, aprenentatge i ensenyament

Els estudis sobre el vocabulari de la llengua orienta l’ensenyament cap a la idea de xarxa més que de llista,cap a la idea de transvasar els nivells de la llengua més que d’un nivell específic, de grups de paraules més que de paraules aïllades.

Poesia i poemes amb jocs

Poesia i poemes amb jocs

Els poemes per infants utilitzen molts procediments lúdics de jocs amb el llenguatge, per aquest motiu els considerem conjuntament, i tots dos col•loquen el llenguatge en primer pla.

Aspectes metodològics: Consignes i preguntes

Aspectes metodològics: Consignes i preguntes

Dins del llenguatge que acompanya l’aprenentatge hi ha modalitats comunicatives, com les consignes i les preguntes, que són sempre presents i d’ús freqüent a la classe.

Jocs de llenguatge i poemes amb jocs

Jocs de llenguatge i poemes amb jocs

Els jocs de llenguatge i l’escriptura alfabètica tenen moltes coses en comú: tots dos impliquen un distanciament del llenguatge d’ús.

El nom propi

El nom propi

El nom propi serveix per a donar sentit a l'escrit perquè és la primera forma estable d'escriptura que els nens reconeixen i produeixen.

Idees rebudes sobre l'ortografia: error, correcció, reflexió

Idees rebudes sobre l'ortografia: error, correcció, reflexió

En l’àmbit educatiu, hi ha moltes “idees rebudes” en relació amb l’ortografia que s’accepten sense qüestionar perquè no es reflexiona sobre el sentit del terme "error", sobre les competències de l'alumnat, sobre el procés d'aprenentatge ni sobre les situacions de producció quan es tracta d'ortografia.


Novetats:

Hi ha moltes formes d’escriure una llengua, però l’ortografia representa l’única forma normativa.El diccionari és el llibre que resumeix les convencions d’aquesta norma de referència i l’alfabet és el material de base.
[...]
En l’àmbit educatiu, hi ha moltes “idees rebudes” en relació amb l’ortografia que s’accepten sense qüestionar perquè no es reflexiona sobre el sentit del terme "error", sobre les competències de l'alumnat, sobre el procés d'aprenentatge ni sobre les situacions de producció quan es tracta d'ortografia.
[...]
Tant si es tracta de tasques de reescriptura de textos coneguts com de la invenció de històries, els nens han de resoldre el problema de la superposició de situacions enunciatives: qui diu què, a qui, i com ho diu.
[...]